ДОГОВIР ОФЕРТИ

Даний документ є офіційною пропозицією Фiзичної особи підприємця Гапєєвої Надiї Костянтинівни, іменованої в подальшому «Виконавець», укласти ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНИХ ПОСЛУГ: Фiзична особа підприємець Гапєєва Надiя Костянтинівна, яка дiє на пiдставi Виписки з ЄДР щодо вчинення запису в ЄДР про реєстрацiю ФОП вiд 30.04.2024, 2010350000000551792
(далi «Виконавець») та громадянин (далі Замовник), який прийняв умови цього договору на надання інформаційно-консультаційних та освітніх послуг (далі «Договір»), що іменуються надалі «Сторони», уклали цей Договір про наведене нижче.

1. Предмет договору

1.1. На умовах цієї Оферти, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання щодо надання інформаційно-консультаційних та освітніх послуг за додатковими освітніми програмами, перерахованими у П.1.4 цього договору.
1.2. Замовник зобов'язується оплачувати надані Виконавцем послуги у порядку та строках, передбачених цим договором.
1.3. Послуги надаються дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.
1.4 Найменування курсу вибраних занять:
o Швидкочитання
o Ментальна арифметика
o Математика
o Програмування
o Логопедiя
o Українська мова

2. Обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Надавати послуги згідно з затвердженим Виконавцем розкладом.
2.1.2. Завчасно попереджати Замовника про зміни у розкладі, вартості послуг та інших обставин, які можуть вплинути на надання послуг.
2.1.3. Виявляти повагу до особи одержувача послуг.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Забезпечити відвідування занять.
2.2.2. Своєчасно оплачувати послуги, що надаються Виконавцем, відповідно до умов цього Договору.
2.2.3. Вчасно набувати методичнi матеріалів відповідно до обраного курсу та рівня курсу.
2.2.4. Сповіщати Виконавця особисто або телефонним дзвінком, смс, повідомленням WhatsApp, Viber, Telegram про неможливість бути присутніми на заняттях.

3. Права сторiн

3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Призначати фахівців для надання послуг на власний розсуд.
3.1.2. Переводити одержувача послуг з однієї групи в іншу групу на власний розсуд.
3.1.3. Відмовити Замовнику у наданні послуг у разі невиконання Замовником умов щодо своєчасної оплати вартості послуг.

3.2. Замовник має право звертатися до Виконавця з усіх питань, пов'язаних із наданням послуг за цим Договором.
3.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця. При цьому Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику гроші тільки за не проведені заняття і лише за період після прийняття від Замовника повідомлення про розірвання цього договору.
3.4. У разі пропуску занять за одержувачем послуг зберігається місце у групі у разі, якщо пропущені заняття були оплачені.

4. Ціна договору та оплата послуг

4.1. Ціни надання послуг дистанційно за допомогою електронного зв'язку вказані на сайті https://gelios-school.com
4.2.При визначенні ціни кожного договору враховується політика ціноутворення Виконавця. Перелік знижок та можливість їх застосування надсилається Замовнику електронно.
4.3. Сума авансу повинна становити не менше 30% вартості абонементу для бронювання місця в групі.
4.4. Кошти, внесені в рахунок навчання, можуть бути повернені в таких випадках і на умовах:
• за 5 календарних днів і більше до початку занять запропонованої групи або до моменту повідомлення про дату першого заняття – повертається вся внесена сума,
• від 4 до 1 календарних днів до початку занять – повертається 80% від внесеної суми,
• після початку навчання групи – кошти повертаються за вирахуванням фактично понесених Виконавцем витрат, пов'язаних з організацією надання послуг за договором. Фактичні понесені витрати розраховуються з базової вартості одного заняття без знижок за кожне пройдене заняття. Пройденими вважаються заняття, що відбулися за розкладом до дати повідомлення Замовником про бажання оформити повернення.
5. Виконавець сповіщає Замовника про початок зайняти групи повідомленням у месенджері Viber, Telegram або телефонним дзвінком не пізніше ніж за 2 дні до початку зайняття групи.
6. Підставою для розірвання договору в односторонньому порядку за ініціативою Замовника є письмова заява Замовника. При цьому кошти повертаються в разі оплати з особового рахунок на той же рахунок, в разі оплати готівкою гроші повертаються готівкою. Повернення грошей здійснюється протягом 3 банківських днів.

5. Строк дії договору

5.1. Термін для Акцепту цієї Оферти необмежений.
5.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця (дата розміщення вказана над преамбулою) та діє до моменту її відкликання Виконавцем.
5.3. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової редакції Оферти на Сайті Виконавця.
5.4. З моменту оплати послуг Виконавця ця Оферта визнається акцептованою, а Договір надання інформаційно-консультаційних послуг та освітніх послуг на умовах цієї Оферти - укладеним.
5.5. Договір діє до виконання сторонами своїх зобов'язань.
5.6. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.
5.7. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Замовника. У цьому випадку Замовник повинен письмово повідомити Виконавця про розірвання Договору не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати розірвання Договору.
5.8. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця за умови письмового повідомлення Замовника про відмову від виконання Договору, із зазначенням причини розірвання договору не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати розірвання Договору.
5.9. Недотримання Замовником обов'язків, передбачених у пункті 2.2. Оферти.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони звільняються від відповідальності при настанні подій, що відбулися незалежно від їхньої волі (зміни або видання нових законів, постанов Уряду або місцевих органів влади, воєнні дії, мобілізація, страйки, пожежі, вибухи, стихійні лиха, а також інші випадки, що належать до форсу -мажорним обставинам).

7. Інші умови

7.1. Повідомлення персональних даних під час здійснення Заявки є конкретним, поінформованим та свідомим виразом згоди суб'єкта на обробку персональних даних. Замовник у результаті Акцепту Оферти дає Виконавцю згоду на збирання, зберігання та обробку, в тому числі, автоматизовану, інформації, що стосується персональних даних (далі «Персональні дані») Замовника або Учасника - третьої особи, на користь якої Замовник укладає договір (прізвище, ім'я, по батькові, адреса реєстрації, місця проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (зокрема передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Обробка Персональних даних здійснюється з метою укладання Замовником з Виконавцем Договору на підставі цієї Оферти та їх виконання, здійснення розрахунків із Замовником, прийняття рішень або вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо Замовника або Учасника, надання Замовнику інформації про послуги, що надаються Виконавцем, виконання договорів зобов'язань перед третіми особами, а також з метою інформування Замовника про нові продукти та послуги, що розробляються та/або пропонуються Виконавцем та/або його контрагентами та партнерами.
7.2. Згода, дана Замовником щодо обробки Персональних даних, зазначена у п. 8.2. Оферти дається Виконавцю до закінчення строків зберігання відповідної інформації або документів, що містять вищезгадану інформацію, що визначаються відповідно до законодавства України. Крім того, згода може бути відкликана шляхом надіслання Замовником відповідного письмового повідомлення Виконавцю не менше ніж за 3 (три) місяці до моменту відкликання згоди. Відкликання згоди на обробку персональних даних означає односторонню відмову Замовника від Послуг.
7.3. Замовник у результаті Акцепту Оферти дає Виконавцю згоду на безоплатне використання зображень (фотографій) одержувача послуг. Ця згода надається на всі зображення, отримані в процесі надання послуг. Зображення одержувача послуг можуть бути використані у друкованій рекламі, рекламі в інтернеті, зовнішній рекламі на території України та за її межами. Виконавець має право оприлюднити та надалі використовувати зображення повністю або фрагментарно, у будь-якій кольоровій гамі, а також відтворювати, використовувати на виставках, розповсюджувати шляхом продажу чи іншого відчуження оригіналів зображень або їх екземплярів, здійснювати публічний показ, імпортувати оригінали або екземпляри зображень з метою поширення, здавати в прокат оригінали або екземпляри зображень, передавати в ефір, обробляти за допомогою комп'ютерних програм, використовувати в будь-яких інших цілях та іншими способами, не забороненими в Українi. Виконавець має право передавати зазначені права на зображення будь-яким третім особам з метою, пов'язаних із рекламою послуг Виконавця. Виконавець зобов'язується не використовувати зображення одержувача послуг способами, що ганьблять його (її) честь і гідність.
7.4. Замовник підтверджує, що з офертою ознайомлений і згоден з її положеннями.
7.5. Сторони визнають юридично значуще листування, яке надсилається за адресами електронної пошти, зазначеними Замовником у Заявці та Виконавцем у цій Оферті.

Виконавець:
ФОП Гапєєва Надiя Костянтинівна
Ідентифікаційний код: 2325508604
Адреса: 68300, Україна, 68300, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Кілія, провулок Рибальський, будинок 1

Реєстраційний номер: 2010350000000551792


Додаток 1 до ОФЕРТИ (публічної) про укладення ДОГОВОРУ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНИХ ПОСЛУГ

Правила користування абонементом

Загальні правила

Сплачений абонемент дає право на відвідування фіксованої кількості занять відповідно до цього договору надання послуг. Купуючи абонемент, одержувач послуг закріплює за собою місце у складі групи на період дії оплаченого абонементу. Абонемент на 4 та 8 занять дійсний один календарний місяць.

1. Підбір графіку навчання відбувається протягом двух тижнів з моменту пiдтвердження отримання оплати абонементу.
2. Після підбору графіку не можна змінювати дні та години навчання без поважної причини.
3. Посилання на ZOOM урок одне i сформоване для групи на постійній основі.
4. Спілкування зі школою відбувається через сервіс Viber, Telegram за допомогою повідомлень.

5. Відповідь на звернення клієнтів відбувається протягом робочого дня з 12 до 20 години за київським часом.

6. За наявності підтверджуючого документа з медичної установи та при пропуску понад 4 (чотири) години оплаченого абонементу - оплата пропущених занять повністю переноситься на наступний абонемент.
7. Оплата абонементу здійснюється заздалегідь до закінчення терміну чинного абонементу (на останньому занятті) з метою закріплення зручного часу відвідування занять.
8. У разі оплати абонементу після закінчення чинного абонементу не гарантується право відвідування занять за раніше встановленим розкладом. У цьому пропущені заняття не компенсуються.
9. У разі застосування заморозки абонементу термін дії абонементу збільшується на термін заморозки. Ліміт «заморозки» діє залежно від терміну придбаного абонементу:
3 місяці – максимальний термін заморозки 14 днів
6 місяців – максимальний термін заморозки 21 день
9 місяців - максимальний термін заморозки 28 днів
12 місяців - максимальний термін заморозки 35 днів

10. Скасування уроку має відбуватися не менше ніж за 4 години до початку уроку.


Виконавець залишає за собою право запровадження нових пунктів правил та зміни чинних.